ZSEiO

Wszystkich uczniów zapraszamy serdecznie do zgromadzenia się na boisku szkolnym (1 września o godz. 9.00), gdzie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Klasy mundurowe (klasy drugie) proszone są o zjawienie się w pełnym umundurowaniu.

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o stypendia szkolne informujemy, że ustalono dwa kryteria dochodowe: 

- 456,00 zł netto na jednego członka gospodarstwa domowego- wtedy termin realizacji stypendiów przypadnie od 1 września br.

- 514,00 zł netto na jednego członka gospodarstwa domowego- wtedy termin realizacji stypendiów przypadnie od 1 pażdziernika br.

Wzór wniosku- do pobrania.

Termin składania wniosków do 15 września 2015 roku - do szkolnego pedagoga - wraz z odpowiednimi dokumentami.

Szczegółowych informacji udzielać będzie Pani Pedagog Magdalena Szczypińska (gabinet 15 a).

 

 

 

Wszystkich Nauczycieli, Rodziców oraz Uczniów zapraszamy do zapoznania się treścią pisma, jakie wystosował - z okazji kończącego się roku szkolnego - prezydent naszego miasta Pan Witold Wróblewski.

Pismo Prezydenta

Informacja na temat warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia
w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także materiałów edukacyjnych, zostaje skierowana do:

 • uczniów z klas III szkoły podstawowej oraz klas IV technikum, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
  o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114), tj. o dochodzie na osobę w rodzinie nie większym niż 574,00 zł;
 • uczniów z klas III szkoły podstawowej oraz klas IV technikum z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych okoliczności określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163), na podstawie decyzji dyrektora szkoły;
 • uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, uczęszczających do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I oraz szkół ponadgimnazjalnych. W przypadku, gdy uczniowie z niepełnosprawnością intelektualna
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający do klas I lub II szkoły podstawowej i nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej
  i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników :

            Pomoc może być udzielona na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą rodziców ucznia  (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek należy złożyć do dnia 07.09.2015 r. w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2015/2016. (Wniosek do pobrania w szkole)

Do wniosku należy dołączyć:

 1. W przypadku uczniów ubiegających się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego – zaświadczenie/oświadczenie o dochodach (dochód obliczamy zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych);
 2. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;
 3. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego – zamiast zaświadczenia

o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie światy.

 1. W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2 można złożyć w szkole, do której uczeń uczęszcza, pod warunkiem pobierania świadczeń z Gminy Miasta Elbląg.

 Dodatkowe wyjaśnienia:

Dofinansowaniem zakupu podręczników objęte zostaną dzieci rozpoczynające w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III oraz IV klasach technikum jak również dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera)

Dyrektor szkoły dokona zwrotu rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) kosztów zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy. W przypadku uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Elbląg wypłata nastąpi w kasie Urzędu Miejskiego.

 

Zwrot kosztów zakupu wynosić będzie (informacje o kwotach dostępne w załączniku nr 1 do tego artykułu).

 

Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

Uwaga: W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2015 „Wyprawka szkolna”. Nie można więc przedstawić faktury na zakup podręczników finansowanych np. w ramach wydatków ze stypendium szkolnego i jednocześnie oświadczenia o zakupie tych samych podręczników z programu „Wyprawka szkolna".

Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny.

Pliki do pobrania:

WNIOSEK do Departamentu Świadczeń Rodzinnych

Wzór wniosku - tylko kryterium dochodowe

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016- (poza kryterium dochodowym).

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 (dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i pobierających naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży)

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

Oświadczenie nr 3

Oświadczenie nr 4

Już jutro (26.06.2015) pojawią w tym miejscu odpowiednie załączniki do pobrania dla zainteresowanych Wyprawką Szkolną.

 

Dla ambitnej młodzieży naszej szkoły

zorganizowany będzie 

Klub Badaczy Matematyki!


Barierą samodoskonalenia się młodych ludzi jest często utrwalony w dzieciństwie lęk przed szkołą a zwłaszcza przed lekcjami matematyki. Silny stres i lęk blokują procesy intelektualne. Znacie te opowieści - „umiałem, ale na sprawdzianie wszystko wyleciało mi z głowy...”, „kiedy podeszłam do tablicy to struchlałam i nie byłam w stanie myśleć...”. Szkoła powinna być przede wszystkim miejscem umożliwiającym rozwój młodych ludzi. Jak tę ideę pogodzić z ministerialnie narzuconą ramą szkolnictwa? System dzwonkowo-lekcyjny, obowiązek ciągłego oceniania uczniów – to nie sprzyja swobodnemu rozwojowi człowieka. Szkoła bez stresu? Tak całkiem to chyba nie jest możliwe i nawet nie wiem czy byłoby to wskazane, ale… marzy mi się szkoła, w której uczeń denerwuje się tylko tym np. czy wystąpienie, które przygotował spodoba się kolegom i nauczycielowi, albo – czy dzisiejsze zajęcia z czegoś tam spełnią jego oczekiwania! Utopia? Może tak a może nie.

Razem z Panią pedagog – Magdaleną Szczypińską chciałybyśmy choć trochę przyczynić się do ruszenia z posad tradycyjnej szkoły. Marzy nam się sala matematyki urządzona klubowo: zamiast twardych krzeseł – wygodne foteliki, ładne stoliki, fajny wystrój. Zamiast strachu o oceny – satysfakcja  z badania reguł matematyki, wzajemna pomoc (w grupach) w rozwijaniu matematycznych umiejętności. Idealnie byłoby, gdyby nauka i badanie świata kojarzyły się młodym ludziom z czymś ważnym w życiu, ale też radosnym. Szukamy możliwości zdobycia funduszy na wyposażenie sali lekcyjno – klubowej. Póki co – nasz szkolny artysta plastyk obiecał wraz z grupką chętnej młodzieży przyozdobić ściany sali. Będzie kącik wypoczynkowo – herbaciany. Tradycyjnie już – w mojej sali – stoliki poustawiane do nauki w grupach. (Mile widziane - duże kwiaty, ciekawe elementy dekoracji a także… mebel wypoczynkowy.)

A co się będzie działo w Klubie?
-  zajęcia z radzenia sobie ze stresem, rozwijające    inteligencję      emocjonalną, uaktywniające pracę mózgu
-  zajęcia koła matematycznego
-  spotkanie z przedstawicielem banku
-  konkurs gier matematycznych i logicznych (z nagrodami!)
-  pokazy-warsztaty z zakresu nauk ścisłych dla gimnazjalistów
- zajęcia organizowane przez młodzież w/g własnych    pomysłów.(Może np. muzykowanie? Mamy np. pianino elektryczne z pełnowymiarową klawiaturą i mechanizmem młoteczkowym. Matematyka przy muzyce? Czy muzykowanie po matematyce? :-) Jak chcecie.)
W ramach działaniu Klubu będzie też zorganizowany wyjazd na wykład na Wydział Mat.Fiz.Inf. Uniwersytetu Gdańskiego.

Elżbieta Szałkiewicz (n-elka matematyki)

Magdalena Szczypińska (pedagog)

 

Projekt Klub Badaczy Matematyki współfinansowany jest z

Fundacji Banku Zachodniego WBK

w ramach programu Bank Ambitnej Młodzieży.

Miniony piątek (12.06) rozpoczął się w ZSEiO pod hasłem "Cała prawda o jedzeniu". Naszą szkołę odwiedziła dietetyczka Pani Ewa Trocka, która zaprezentowała kilkanaście slajdów "obnażających"....całą prawdę o tym co jemy i pijemy- o jogurtach owocowych, o Nutelli, o płatkach śniadaniowych, o chipsach, energetykach itp. Po jej wystąpieniu można było skonsultować się z nią indywidualnie, a reszta uczniów zaproszona była do degustacji zdrowych przekąsek (ciemnego pieczywa posmarowanego pysznym twarożkiem, marcheweczek, jabłek) oraz pysznego soku z jarmużu, bananów i pomarańczy.

Gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie pt. ,,Z rodziną nie tylko fajnie na zdjęciu". I miejsce zajęła Ola Kokoszko i to do niej powędrował bon na pizzę familijną XXL. Natomiast nagrodę pocieszenia ( bon na dużą pizzę) otrzymała Kamila Rados. Życzę dziewczynom i ich najbliższym smacznego. Mam nadzieję, że przed Wami jeszcze wiele udanych  rodzinnych spotkań :) 

 

Elżbieta Banasiewicz

DZIĘKI WAM AFRYKA BĘDZIE BOGATSZA O 12OOO LITRÓW WODY!


W tym roku zebraliśmy aż 160 kg makulatury w ramach akcji "Makulatura na misje". Przeszliście samych siebie- ciągle trzeba było dokładać kolejne deski do naszej mega skrzyni. Gratulacje!


podziękowania przesyła szkolny koordynator akcji- Pani Elżbieta Banasiewicz

 

Z dumą "meldujemy", że wolontariusze z naszej szkoły (tym razem byli to uczniowie Ia i Ib Technikum) dzielnie wspierali wspaniałych zawodników X REGIONALNEGO MITYNGU W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH OLIMPIAD SPECJALNYCH. Impreza odbyła się 13.05.2015r. w  Bażantarni, a zorganizowana została przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu.  

Dziękujemy za to, że się super spisaliście!- Iwona Osmańska, Marta Arendt

 

Ogłaszamy konkurs "Z rodziną fajnie nie tylko na zdjęciu!". Wszystkie zabawne, wyjątkowo udane, wzruszające zdjęcia rodzinne dostarczać można bezpośrednio do organizatorki Pani Elżbiety Banasiewicz, bądź też - nieco bardziej nowoczesnym sposobem- przesyłając na facebookowe konto Pani Eli. Wymagany format zapisu zdjęć- JPG. Konkurs trwa do 4 czerwca włącznie.

Organizacja konkursu związana jest z obchodami Dnia Rodziny, w ramach których w naszej szkole odbędzie się również wykład dr inż. Anetty Waśniewskiej z PWSZ pt. "Ekonomiczne aspekty wpływające na wielkość rodzin" (9.06.2015r.).

Instytucje partnerskie

ZSEiO na Facebooku

Początek strony