MOW

Witamy na stronie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

w Kamionku Wielkim.

MISJA MOW

Jesteśmy po to, aby :

* Uczyć młodych ludzi ? ?zagubionych w rzeczywistości? odpowiednich postaw wobec tego, co ich spotkało, spotyka i może spotkać,
* Wspierać ich rozwój osobowościowy, kształtować charakter,
* Ukazywać drogi wyboru.


Wizja MOW


Dobra placówka ? to taka, w której panuje ciepła, życzliwa atmosfera. Przyjazna nie tylko wychowankom i uczniom, ale i kadrze pedagogicznej oraz pracownikom MOW, skupiająca otwartych, aktywnych ludzi. Tylko w placówce twórczej, rozwijającej się, każdy- uczeń, wychowanek, pracownik, rodzic ? może znaleźć swoje miejsce.

Założeniem placówki resocjalizacyjnej jest nadanie wychowaniu resocjalizacyjnemu wysokiej rangi, kształtowanie młodego, wypaczonego charakteru różnymi metodami tak, aby po okresie pobytu w ośrodku mógł prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Jest to również pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków, podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań wychowanków szczególnie zagrażających ich zdrowiu i życiu.
W pracy resocjalizacyjnej należy pamiętać, że na młodego człowieka oddziałuje nie tylko ośrodek, ale również rodzina, rówieśnicy, media. Koniecznym jest więc udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości i unikania zachowań ryzykownych, w perspektywie rychłego powrotu dziecka do domu. Ośrodek dąży do kontaktów z rodzicami, poprzez angażowanie ich w wspólną pracę wychowawczą, organizowanie spotkań rodzinnych.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim stara się zapewnić uczniom nie tylko należytą opiekę i wykształcenie ale też wychowanie, możliwość samorealizacji i powrotu do środowiska rodzinnego. Organizowane są uroczystości i imprezy, młodzież wyjeżdża na wycieczki, uczestniczy w wielu projektach i programach edukacyjnych, kadra zarządzająca sprawuje nadzór pedagogiczny, prowadzi hospitacje, ocenia nauczycieli i wychowawców. Odbywają się spotkania rad pedagogicznych, w tym szkoleniowych, jest stała współpraca z rodzicami i innymi instytucjami środowiskowymi. Ważną rolę odgrywa promocja placówki oraz dbałość o dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych. Nauczyciele i wychowawcy dbają o potrzeby uczniów i wychowanków z dysfunkcjami, mającymi kłopoty z przyswajaniem wiedzy, nie zapominają przy tym o rozwijaniu talentów uczniów zdolnych. Pomagają im w tym pedagog, psycholog i pedagog specjalny.


Jesteśmy placówką resocjalizacyjną ponadregionalną dla chłopców z w wieku od 13 do 18 lat w normie intelektualnej. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Elblągu, nadzór pedagogiczny pełni Warmińsko ? Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.
W MOW funkcjonują:
- grupy wychowawcze dla 96 wychowanków,
- szkoła podstawowa na poziomie klasy VI (obecnie zawieszona)
- gimnazjum na poziomie klas I ? III, w tym klasy z przysposobieniem do pracy zawodowej w zakresie zawodu ślusarz-spawacz
- zasadnicza szkoła zawodowa kształcąca w zawodzie kucharz
- Szkolne Sezonowe Schronisko Młodzieżowe
- Mieszkanie Chronione dla usamodzielnionych wychowanków
- Mała Ogólnodostępna Infrastruktura Turystyczna Stanica Wodna w Nadbrzeżu
Nasza placówka położona jest na terenie Parku krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Tędy wiedzie trakt turystyczny z Elblaga do Kadyn, Tolkmicka, Fromborka i dalej do Braniewa, nieopodal którego znajduje się przejście graniczne do Kaliningradu Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej liczy 13.460 ha powierzchni. Północno-zachodnia jej krawędź opada ku Zalewowi Wiślanemu, pozostała część to ogromna ilość form terenowych( wąwozów, jarów i malowniczych strumieni).
Wysoczyzna Elbląska to również bogactwo różnorodnego drzewostanu, któremu towarzyszy rzadka roślinność. Do niewątpliwych atrakcji Wysoczyzny można zaliczyć letnią rezydencję Cesarską w Kadynach, były park uzdrowiskowy w Nadbrzeżu-Połoniny, domy podcieniowe w Łęczu, Hucie Żuławskiej oraz dwory w Zajeździe, Bogdańcu i Ostrobrzegu. Wędrowców prowadzi po Wysoczyźnie Elbląskiej szlak turystyczny zwany ?Kopernikowskim?, pomyślany jako trasa miejsca pobytu Mikołaja Kopernika w północnej Polsce.

Serdecznie zapraszamy w nasze strony.